hyperion@ovsiste.sk
Úvod

Klub
oblasť činnosti
členská základňa
spolupráca
2 %
sponzori
novinky
kontakt

 

Kongresy pre verejnosť
Záhady Zeme, Vesmíru a života 2005
Happening Klubu Hyperion 2002
Záhady  Zeme, Vesmiru a života 2001
Záhady Zeme a Vesmíru 1999
Happening Železná Studienka 1998
Pod Kysuckými guľami 1997
Neobjasnené fenomény a veda 1996
Mimozemské civilizácie 1995
Mimozemské civilizácie 1994
 

Expedície za záhadami
Pukanec a Pečenice 2004
Jabloňovce a Murán 2001
Orava 1999
Zatmenie Slnka 1999
Uhrovec 1998
Pečenice 1998
Slánske Vrchy 1997
Liptov 1996
Kysuce 1995
Vikartovce 1994

Záhady
Hyperion v médiách
články
diskusie
osobnosti
netradičné pohľady
šarlatánstvo
humor
linky

Niekoľko informácií o Klube Hyperion

Občianske združenie Klub Hyperion sa počas svojej 12 ročnej činnosti postupne vyprofilovalo ako organizácia, ktorej snahou a cieľom je popularizácia výsledkov vedy a vzdelania pútavými formami. Usporiadavali sme a naďalej chceme pripravovať zaujímavé prednášky, besedy, každoročne uskutočňujeme v letných mesiacoch tzv. expedície na zaujímavé miesta, pripravujeme tzv. kongresy pre verejnosť, a pracujeme na zásadnej rekonštrukcii našej webovej stránky tak, aby uspokojila ozaj každého a bola často navštevovaná.

            Predmetom činnosti Klubu Hyperion je objavovanie záhad, neobjasnených fenoménov, kuriozít, tajomstiev, nevysvetlených javov, možnosti existencie života a inteligencie mimo planétu Zem, zriedkavých úkazov, iných pútavých vecí. K posudzovaniu týchto otázok pristupuje z hľadiska ich konfrontácie so súčasnými poznatkami vedy, spolupracuje s poprednými vedeckými pracoviskami a odborníkmi.

            Klub Hyperion sa svojou činnosťou snaží propagovať poznanie, vzbudiť záujem o štúdium a vedu. Upozorňuje na šarlatánstvo, podvody, vysvetľuje omyly. Klub dáva možnosť sebarealizácie, alternatívu využívania voľného času.  

Klub Hyperion je dobrovoľným neziskovým združením, ktoré oslovuje predovšetkým  mladú generáciu, združuje však záujemcov bez ohľadu na vek a vzdelanie.  Dáva možnosť sebarealizácie, alternatívu využitia voľného času.

Klub Hyperion rád uvíta medzi sebou nových aktívnych členov. Jedinou podmienkou členstva je dačo, čo by sa mohlo nazvať: „ zdravý úsudok “.

Niektoré z osobností a ich  prednášok a besied, ktoré odzneli na podujatiach Klubu Hyperion. 

1996 Bratislava - Zrkadlový háj. Neobjasnené fenomény a veda.   

Doc. Dr. Záviš Bochníček, CSc, astronóm. Slnečná sústava.

Dr. Katarína Maštenová, astronómka. Pozorovanie Vesmíru.

Prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc, fyzik.  Fyzikálne zákony.

Doc. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., biológ. Zvláštne formy života.

Prof. Milan Pospíšil, antropológ. Sme rovnakí a predsa iní.

Mgr. Milan Štefanec, archeológ.  Tajomstvo tisových vedierok. 

15.5.1999, Iuventa.   Záhady a tajomstvá Zeme a Vesmíru.

Kongres pod záštitou ministra školstva Milana Ftáčnika 

Plk. Ivan Bella, kozmonaut. Osem dní na orbite.

Dr. Pavel Dvořák, archeológ. Ako žili a čo dokázali naši predkovia.

Doc. Dr. Záviš Bochníček, CSc., astronóm. Hľadanie života vo Vesmíre.   

19. mája 2001   Istropolis Bratislava. Záhady a tajomstvá Zeme, vesmíru a života.

( kongres bol usporiadaný na počesť 80 narodenín dlhoročného spolupracovníka a priaznivca Klubu Hyperion, známeho popularizátora vedy Doc. Dr. Záviša Bochníčka, CSc. ) 

Doc. Dr. Záviš Bochníček, CSc., astronóm. Genetické vzťahy kozmickej populácie.

Prof. MUDr. Vladislav Zikmund, DrSc., neurofyziológ. Ľudský mozog a psychická činnosť – rozumné a nerozumné v našom myslení.

RNDr. Ladislav Šimon, PhD., geológ – vulkanológ. Pútikov vŕšok - najmladša sopka v strednej európe.

Peter Glocko, spisovateľ – Neobjasnené znaky na Muránskom hrade a historické záhady hradu. 

Happening 2002. Beseda pri táboráku a country hudbe.  

Mgr. Dagmar Gregorová, geofyzička, geofyzikálny ústav SAV.

Doc. RNDr. Milan Lapin, CSc., klimatológ, Vedúci Katedry meteorológie a klimatológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. 

Na našich podujatiach, stretnutiach a besedách vystúpilo taktiež viacero známych geológov, fyziov, biológov, ale i leteckí špecialisti, a iné osobnosti, ktoré popularizujú vedu.  

Našim hosťom  bol taktiež známy maďarský spisovateľ Istvan Nemere a Erich von Däniken, švajčiarsky spisovateľ. Napriek spornosti ich prác pre vedu považujeme ich za osobnosti, ktoré podnietili záujem o poznanie vo viacerých oblastiach. 

Stanovy Klubu Hyperion   

Dotazník pozorovania nevysvetleného javu 

Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ

Kontakt:

E-mail:        hyperion@ovsiste.sk

Písomne:   

    Klub Hyperion

    RNDr. Ľubomír Valenčík, CSc.

    Mamateyova 14

    851 04 Bratislava 5

Telefonicky: 0905 419538

IČO: 30813735


Pripravujeme
 Záhady Vesmíru, Zeme a života.


Expedícia 2004
Nevšedné pátranie po záhadách Slovenska.


Raňajojky
Klub Hyperion bude hosťom v piatok, 5 novembra 2004

Zahanbená šikmá veža v Pizze
Isto uznáte, že kostol vo Vrbovom má náklon podstatne väčší.

Pripravujeme: Silvester Neviete, ako stráviť Silvestra ? Pridajte sa k nám, a isto prežijete nezabudnuteľnú noc.